PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ İLE 1.685.000 TL LİK HİBE ALABİLİRSİNİZ.

Yurt İçi Fuar Desteği

 

Üst limiti: 100.000 TL (2 yıl için)


Destek oranı: %60


Ülke içinde gerçekleşecek, ticareti artırmaya yönelik fuarlara katılımlar bu destek altında yer almaktadır.


• Yurt içinde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı için m2 başına 600 TL,


• Savunma, havacılık ya da uzay temalı fuarlara m2 başına 1.200 TL destek sağlanır.
Her fuar için azami destek alanı 50 m2’dir. İşletmelerin program dahilinde en fazla 4 katılımına destek sağlanır.

 

Yurt Dışı İş Gezisi

 

Üst limiti: 90.000 TL


Destek oranı: %100 (Tek sefer olmak üzere)


Ülke ihracatını artırmaya yönelik firmaların yurt dışı pazarlarında yer alması ve iş birliğini artırması adına yaptığı çalışmalar bu destek kapsamındadır.


Ulaşım, konaklama, rehberlik, tercüme ve fuar masraflarının bir kısmı karşılanmaktadır. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alan tüm aktivitelere katılması zorunludur.

 

Sanayide Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

 

Üst limiti: İmalat ve bilişim sektöründeki firmalar için 100.000 TL (Teknopark’larda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin üst limiti 150.000 TL’dir.)

 

 

Destek oranı: %60 (Elemanın yeni mezun, kadın, birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranı %20 artar.)

 

Bu destek ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

 

Bu program imalat sanayi ve Bilişim sektörü için geçerlidir. Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir. Nitelikli elemanın en az alacağı maaş lise mezunu ve doktora mezunu olmasına göre Asgari ücretin netinin 1,25 katı ile 2,5 katı arasında değişecektir. Eğitim durumuna göre bu en az bu ücret aralığında maaşı bordroda gösterilmelidir.

 


İşletme sahibinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, yabancı uyruklu kişiler ve emekliler bu destek kapsamında yer almamaktadır.

 

Tasarım Desteği

 

Üst limiti: 75.000 TL

 

Destek Oranı:%60


Moda Tasarımcıları Derneği, Grafikerler Derneği, İç Mimarlar Odası üyelerinin olduğu işletmelere ürün tasarımı için alacağı hizmet için destek sağlanmaktadır.

 

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

 

İşletmeye program süresince en fazla 5 (beş) tasarım için destek ödemesi yapılır.

 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 

Üst limiti: 100.000 TL


Destek oranı: %80


Firmaların Türk Paten Enstitüsü veya aynı amaçla kurulmuş marka kurumlardan Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için sağlanan desteklerdir.

 

 Yurt içi her bir belge için destek üst limiti 10.000 TL, yurt dışı her bir belge içinse 20.000 TL’dir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

 

 

Belgelendirme Desteği

 

Üst limiti: 300.000 TL


Destek oranı: %60


İşletmelerin TÜRKAK veya TSE’den ve Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) dan alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akredite belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine dair giderler desteklenmektedir.

 

Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler % 80 (seksen) oranında desteklenir.

 

TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, alınacak belgeler %70 (yetmiş),

 

 Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz,

 

Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

 

Test ve Analiz Desteği

 

Üst limiti: 200.000-300.000 TL


Destek oranı: TSE’den alınacak hizmetler %80

 


• Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70,

 


• TSE tarafından verilmeyen, yurt dışından alınacak hizmetler %60 İşletmelerin kamu, kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından kurulmuş laboratuvarlardan ürün, malzeme, parça ve numune için test, analiz, kontrol, muayene hizmetleri alması sonucu oluşan giderler destek tarafından karşılanmaktadır.

 

Destek kapsamında yer alan giderler için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam fatura bedelinin 500 (beş yüz) TL’nin altında olduğu test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

 

Destek programı süresince desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir. Ancak İşletmenin fatura tarihindeki onaylı bilançosunda yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış yaşanması durumunda desteğin üst limiti 300.000 Tl dir.

 

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

 

Üst limiti: 80.000 TL


Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar bu destek kapsamındadır. Enerji verimli elektrik motorlarının kullanımını artırmak amacıyla, pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelere 80.000 TL üst limitiyle destek verilmektedir.

 

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.

 

Bağımsız Değerlendirme Desteği

 

Üst limiti: 20.000 TL


Destek oranı: %60

Bu desteğin amacı işletmelerin, öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmelerine katkı sağlamaktır.

 


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek verilir.

 

Model Fabrika Desteği

 

Üst limiti: 100.000 TL


Destek oranı: %60


İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak Bakanlık tarafından bildirilen; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden, yetkinlik merkezlerinden ve/veya MESS Teknoloji Merkezi (MEXT)’den işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden, yetkinlik merkezlerinden ve/veya MEXT’den alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir.

 

 

Teknik Danışmanlık Desteği

 

Üst limiti: 50.000 TL


Destek oranı: %60

 

Bu desteğin amacı, işletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarındaki beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, danışmanlık hizmeti başlangıç tarihinden önceki son aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 300 (üç yüz) gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

 

Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir.

 

Destek programı süresince desteğin üst limiti Teknoparkta yer alan işletmeler için 50.000 (elli bin) TL, Teknopark dışında yer alan işletmeler için 40.000 (kırk bin) TL’dir.

 

 

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği

 

Üst limiti: 20.000 TL


Destek oranı: %100

 

Bu desteğin amacı, işletmelerin dijitalleşme konusunda mevcut durumlarını tespit ederek sorun ve ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bu konuda gerekli stratejileri geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

 

İşletmelerin dijital dönüşümlerine yönelik TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir.

 

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve küçük veya orta ölçekli olması gerekir. Mikro ölçekli işletmeler bu destekten yararlanamaz.

 

İşletme bu destekten en fazla 2 (iki) defa yararlanabilir.

 

Her bir dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

 

 

Afet dönemi yaşam alanı desteği

 

Üst limiti: 300.000 TL


Destek oranı: %60

 

Bu desteğin amacı, 06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için çalışanlarının barınma ihtiyaçlarına katkı sağlamaktır.

 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) yönetiminden gerekli izinlerin alınması şartıyla bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere destek verilir.

 

Asgari özellikleri 3x7m ebatlarında çelik iskelet üzerine kurulu boş konteyner için destek verilir.

 

OHAL döneminde alınmış olmak şartıyla en fazla 10 (on) konteyner için destek ödemesi yapılır. İkinci el konteyner için destek ödemesi yapılmaz.

 

Destek kapsamında alınan konteyner 1 (bir) yıl süresince satılamaz/devredilemez, OSB/KSS yönetiminin uygun görmesi halinde yer değiştirebilir.