PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İşbaşı Eğitim Programları-​​​​​​​“İşe Alacağınız Kişiyi İşbaşında Yetiştirin”

 

 

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuzdan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler.

 


İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

  • En az beş sigortalı çalışana sahip olmak,
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
  • Katılımcıların en az %70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

 

İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedirler.

Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecektir.


Başvuru İçin İşverenden İstenen Belgeler

Başvurular Kurum sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

a) Talep dilekçesi,
b) İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge,
c) İmza Yetki Belgesi; İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge,
d) Ortaklık Durum Belgesi; işverenin ortaklarını, ortaklık tipini ve hisse oranını gösteren ticaret sicil belgelerinden biridir,
e) Aynı Meslekte Çalışanı Olduğuna Dair Belge; işverenin işbaşı eğitim programı düzenlenecek ilde aynı veya yakın meslekte sigortalı çalıştırdığını kanıtlayan belge.


İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında ise program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanabilmektedir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.


İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;
 

  • İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327,18 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163,59 TL, 01/04/2023 tarihinden itibaren lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere 245,38 TL, diğer öğrencilere ise 327,18 TL,

  • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 359,90 TL cep harçlığı ödenmektedir.
  • Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.

 

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.