PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sağlık Turizminde Vergi Avantajları

Sağlık turizmi, bilindiği üzere sağlık hizmeti verenler için döviz kazandıran bir hizmet ihracatıdır. Bu yazımızda , sağlık turizmi yetki belgesine sahip kuruluşların faydalanabileceği vergi avantajlarından bahsedeceğiz.

 

Sağlık turizminde 2 farklı vergi avantajından bahsedebiliriz. Bunlar, Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti ile Kurumlar veya Gelir Vergisi indirimidir.

 

KDV Muafiyeti Nedir?

 

KDV muafiyeti, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip kuruluşların, yabancı hastalara düzenledikleri faturalarda KDV oranının %0 (sıfır) olmasıdır. Nitekim bunun yasal dayanağı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin ilk fıkrasının l) bendinde şu şekilde belirtilmiştir;

 

Katma Değer Vergisi Kanunu


Madde 13
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

l) (Ek: 29/3/2018-7104/4 md.) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.)

 

Bu hükümden hareketle,

 

  • Fatura düzenleyenin Sağlık Bakanlığınca izin verilen kuruluşun muayenehane, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşu olması,
  • Faturanın Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere düzenlenmesi ve
  • Teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde hizmet verilmesi

durumunda KDV’siz fatura düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla ilk göze çarpan husus, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen sağlık kuruluşlarının Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan sağlık kuruluşlarından oluştuğu gerçeğidir.

 

Bir örnek vermek gerekirse, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip bir muayenehane tarafından sunulan teşhis ve tedavi hizmeti doğrultusunda yabancı bir hastaya 15.000 TL + KDV olarak fatura düzenlendiğinde, fatura toplamı yine 15.000 TL olacaktır. Ancak bu hizmet dışında yabancı hastaya sağlanan diğer hizmetlerde ise KDV uygulanmaktadır.

 

KDV Muafiyetinden Yararlanmanın İstisnası

 

Muayenehaneler, poliklinikler, hastaneler vb. sağlık kuruluşları sadece teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında KDV muafiyetinden faydalanabilir. Ancak teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri dışında sunulan hizmetler istisna düzenlemesi kapsamında değildir. Diğer bir deyişle bunlar için KDV’siz fatura düzenlenemez.

Benzer şekilde, saç ekimi, cilt bakımı, dolgu işlemleri ve kırışıklık tedavisi gibi estetik amaçla yapılan hizmetler istisna kapsamında değildir. Dolayısıyla bu hizmetlerde KDV’siz fatura düzenlemek mümkün değildir.

 

Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi Nedir?

 

Bilindiği üzere muayenehane, poliklinik, tıp merkezi ve hastane gibi sağlık kuruluşları, şahıs veya sermaye şirketi statüsünde faaliyet göstermektedir. Şahıs işletmesi statüsünde olan muayenehaneler Gelir Vergisi mükellefi iken, limited veya anonim şirket gibi sermaye şirketi statüsünde olan poliklinik, tıp merkezi, hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ise Kurumlar Vergisi mükellefidir. Bu kurumlar net satış hasılatları üzerinden şirket türüne göre gelir veya kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür.

 

Yabancı hasta kabul etmeye yetkili olan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki belgesine sahip sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen faturalar üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda alınacak gelir veya kurumlar vergisinde %50 oranında indirim sağlamak mümkündür.

 

Nitekim, bu indirimin yasal dayanakları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda şu şekilde belirtilmiştir;

 

Kurumlar Vergisi Kanunu
Diğer İndirimler
Madde 10 – (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
..
ğ) … ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.
Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

 

Gelir Vergisi Kanunu
Diğer İndirimler
Madde 89 – Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

13 … ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinde belirtildiği üzere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verdikleri hizmet kapsamında elde ettikleri gelir üzerinden hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisinin %50’sinden muaftır. Diğer bir deyişle yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlar, normal şartlarda ödeyeceği gelir veya kurumlar vergisinin yarısını ödeyecektir.

 

Örneğin, KDV’siz olarak 14.000 TL fatura düzenleyen bir poliklinik, normal şartlarda %23 üzerinden 3.220 TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Ancak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip bir sağlık kuruluşu için üzerinden vergi hesaplanacak tutar 7.000 TL olup, ödenecek vergi 1.610 TL olacaktır.

 

Gelir veya Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanma Şartları

 

İlgili kanun hükümlerinden anlaşıldığı üzere aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde vergi indirimi sağlanabilmektedir. Bu şartlar;

  1. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi sağlık kuruluşu, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelidir.
  2. Sunulacak hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi.
  3. Verilen hizmet kapsamında düzenlenen fatura ya da benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi.

Sağlık Turizminde Maliyeti Azaltın, Bütçenizi Destekleyin

Özetle, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olarak işletmenizin vergi yükünü azaltabilir ve sağlık turizmi teşvikleriyle bütçenizi arttırabilirsiniz. Bütün bu avantajlardan ve devlet desteklerinden yararlanabilmek için ilk adımınız Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak olmalıdır. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahiplerinin yararlanabileceği tüm teşviklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sizde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve diğer tüm devlet destekleri hakkında bilgi ve profesyonel hizmet için bize ulaşın.