PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

20 SORUDA KONKORDATO

 

1-Konkordato nedir?

Borca batık sermaye şirketlerine borçlarını ödemek ve işlerine devam edebilmeleri için kanunla tanınan son bir şanstır.
Konkordato sermaye şirketi olsun olmasın bütün borçlular için geçerlidir.
Konkordato iflas ertelemenin aksine sermaye şirketi olmayan (kolektif, komandit şirketler gibi) şirketler ve şahıslar için de uygulanabilir.
Kısaca vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan bütün borçlular asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilirler.

 

2-Neden Konkordato?


Çünkü mahkemenin vereceği geçici konkordato mühleti ile; Borçlu aleyhine amme alacakları dahil icra takibi yapılamaz,

Başlayan icra takipleri durur,

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz,
Mahkemenin geçici mühlet kararı ile uygulamaya geçen bu tedbirler borçluya rahat bir nefes aldıracaktır ve böylece borçlu işlerini düzene koymak ve borçlarını ödemek için son bir fırsat yakalamış olacaktır.

Borca batık şirketlerin ekonomiye yeniden kazandırılması ile; Şirketin çalışanları işsiz kalmayacak, şirket istihdam yaratmaya devam edecektir. Sonuçta herkes karlı çıkacaktır;

 

3-Mahkeme ne zaman geçici mühlet kararı verir?


Konkordato talebi üzerine mahkeme, yasada belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verecektir.

 

4-Geçici Konkordato Mühleti nedir?


Konkordato talebi üzerine mahkeme talep ve eklerinde bir eksik yoksa derhal geçici mühlet kararı verir ve borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli önlemleri alır.
Geçici mühlet üç aydır, gerekli görüldüğünde 2 ay daha uzatılabilir.

 

5-Kesin Mühlet Nedir?


Geçici mühlet süresinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.


6-Kesin mühlet uzatılabilir mi?


Kesin mühletin uzatılmasını konkordato komiseri ve borçlu talep edebilir. Güçlük arz eden özel durumların olması halinde kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu uzatma talebinde bulunursa; komiserin de görüşü alınarak kesin mühlet uzatılabilir. Uzatma talebi her iki durumda da kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır. Mahkeme uzatma kararı vermeden önce, alacaklılar kurulunun görüşünü alır.

7-Konkordato komiseri ne zaman atanır?


Mahkeme geçici mühlet kararı ile birlikte geçici komiser tayin eder. Geçici komiserlerin sayısı duruma göre üç kişiye kadar çıkarılabilir.


8-Geçici konkordato komiseri kesin mühlette göreve devam eder mi?


Geçici komiserin kesin mühlet kararından sonra görevine devam edip etmeyeceğine mahkeme karar verir, mahkeme gerek görürse yeni komiser veya komiserler atayabilir.


9-Konkordato komiserinin görevleri nelerdir?


a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

10-Alacaklılar kurulu nasıl oluşur?


Mahkeme kesin mühlet kararı ile birlikte kayıtlı alacaklılar arasından bir alacaklılar kurulu atar. Kurulun üye sayısı 3, 5 ve en fazla 7 kişi olabilir.
Mahkeme alacaklılar kurulunu oluştururken alacakların hukuki niteliğini, alacaklıların kategorilerini dikkate alır.

11-Alacaklılar kurulunun görevleri nedir?


Komiserin faaliyetlerine nezaret eder;
Komisere tavsiyelerde bulunabilir,
Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
Komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.
Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir

12-Konkordato Süreleri


Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlik 23 aylık bir süreyi kapsayabilir.
Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.


13-Konkordatoda Görevli ve Yetkili Mahkeme
Konkordatoda görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemesidir,
Yetkili mahkeme sermaye şirketleri için şirketin merkez adresinin yargı çevresindeki Asliye Ticaret Mahkemesi,
Borçlu şahıs ise ikamet adresi Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.


14-Kimler Konkordato Talep Edebilir?


Konkordato talep edebilecek borçlular iki gruba ayırabiliriz:
1-Şahıs firmaları,
2- Sermaye şirketleri ve kooperatifler,
3-Bunların alacaklıları.
Sermaye şirketleri limitet ve anonim şirketlerden oluşur.

15-Konkordato isteme koşulları


Şahıs firmaları için;
Şahıs firmaları için öncelikli koşul vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyecek veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunmaktır.

Sermaye şirketleri için
Sermaye şirketleri; anonim ve limitet şirketlerin konkordato talebinde bulunabilmeleri için aranan öncelikli koşul borca batık olmalarıdır. Aynı kural kooperatifler için de geçerlidir.


16-Borca batıklık nedir?


Şirketin varlıkları şirketin borçlarını karşılamaya yetmeyecek durumda ise şirket borca batık kabul edilir.


17-Borca batıklığın tespiti


Borca batıklığın tespiti için iki bilanço gereklidir.
1-Şirketin aktiflerinin işletmenin devamlılığı esasına göre değerlendirildiği bir ara bilanço,
2-Şirketin aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden değerlendirildiği bir ara bilanço,

Konkordato ile ne talep edilebilir?
Konkordato ile borçlu üç şey talep edebilir:
1-Borçlarında tenzilat yapılmasını,
2-Borçlarının vadeye yayılmasını,
3-Hem tenzilat ve hem de vade talep edebilir.

 

18-Konkordato talebine eklenecek belgeler


1-Konkordato ön projesi,
2-Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler,
Borçlu deftere tabi ise;
a)Gelir tablosu,
b)Nakit akım tablosu,
c)Bilançolar (Aktiflerin işletmenin devamı esasına göre değerlendirildiği bir bilanço ve muhtemel satış fiyatına göre düzenlenecek bir bilanço.
d) Açılış ve kapanış tasdikleri,
e) Fikri haklar
f)Stok listesi
g) Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
3- Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
4- Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
5- Finansal Analiz Raporu

 

19- Konkordato dilekçesi ve eklerini kimler hazırlamalı?


Hiç şüphesiz konkordato talebi bir avukat ile yapılmalıdır. Ancak bir avukatın konkordato dilekçe ve eklerini tek başına hazırlaması mümkün değildir.
Avukat mutlaka iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato çalışmalarında deneyimli mali müşavir ve finans uzmanları ile çalışmak durumundadır. Kısaca Konkordato bir ekip işidir.


20-Geçici mühlet kararı ne kadar sürede alınabilir?


Süre öncelikle firmaya bağlıdır. Çünkü konkordato çalışmasını yürüten ekip firmadan birçok belge ve bilgi isteyecektir.
Tahminimiz; mahkemenin geçici mühlete karar verme süresi dilekçe ve eklerinin eksiksiz sunulması halinde en fazla10 gündür.

 

DAHA FAZLA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZLERLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.