PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İKİNCİ EL ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALIP SATANLAR VE BUNLARDAN ALIM YAPANLAR 01.06.2018 DEN İTİBAREN ARTIK

 

Esas olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 7104 sayılı Kanun 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanarak bazı maddeler bakımından yürürlüğe girmiştir. Hangi maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceği kanunun 29’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bugün ele alacağım konu ikinci el araç alıp satanlar (ister binek olsun, ister ticari olsun) ile bunlardan araç alanları ilgilendirmektedir. Bu istisna ikinci el araç ya da gayrimenkul alıp satanlara yönelik olmakla birlikte bunlardan alım yapanlar da daha az vergi ödeyeceklerdir.

7104 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre, KDV Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satım işi ile uğraşanlar 01.06.2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Eğer bu tarihe kadar yetki belgesi almazlar ise bu tarihten sonra yapacakları satışlarda Özel matrah usulüne göre satış hakkında yararlanamayacaklardır.

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler aşağıdaki şartlarla alım satım arasındaki fark için KDV ödeyeceklerdir.

– Araç katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınacaktır,

– Aracın vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satış yapılacaktır.

Bu düzenleme yalnızca araç alıp satanları kapsamamaktadır, yine taşınmaz/gayrimenkul alım satımı ile iştigal edenler de KDV mükellefi olmayanlardan aldıkları taşınmazları sattıklarında da alım ile satım arasındaki fark üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

Böylelikle ikinci el araç alıp satanlar satış bedeli üzerinden değil, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

ÖRNEK: ikinci el araç alım satım faaliyeti ile uğraşan Fırat Otomotiv LTD.ŞTİ. KDV mükellefi olmayan bir kişiden 50.000 TL'ye binek araç satın almıştır. Firma aldığı bu araç için tamir bakım yaptırmış ayrıca çelik jant taktırmış ve bütün bunlar için KDV dâhil 5.900,00 TL(KDV %18) ödemiştir. Firma daha sonra aynı aracı KDV hariç 64.000 TL'ye satmıştır.

Bu örnekte KDV mükellefi olmayan kişiden satın alınan araç için yapılan bakım ve çelik jant takılması aracın vasfında esaslı bir değişiklik yaratmadığı için, bu aracın satışında özel matrah uygulanacaktır. Yani alış bedeli ve satış bedeli arasında ki fark üzerinden KDV şöyle hesaplanacaktır.

ALIŞ BEDELİ                                              :50.000 TL

SATIŞ BEDELİ                                            :64.000 TL

ALIŞ-SATIŞ FARKI                                    :14.000 TL

HESAPLANAN KDV TUTARI                   :140.00 TL

(14.000 TL x 0.01)

Binek oto olduğu için KDV %1 den hesaplanmıştır, ticari araç olsaydı KDV oranı %18 olarak dikkate alınacaktı. (KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında tanımlanan binek otomobillerinden olması durumunda, özel matrah üzerinden %1 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.)

Fırat Otom. LTD.ŞTİ. taşıtın bakımı ve çelik jant için ödediği 900 TL KDV'yi ayrıca indirim konusu yapabilecektir.

Vergi mükellefi olmayanlardan yapılan alımlarda, araç ya da gayrimenkul alıp satanlar alış yaptığında fatura alamamaktadır. Böyle olunca da, alım tutarının tamamı maliyet olmakta ve indirilecek KDV doğmamaktadır. Dolayısı ile alım satım yapanlar bu işten zarar görmekte idiler.

Yeni sistemle aslında olması gereken yapılmıştır ve isabetli olmuştur. Kanunun bu düzenlemesinin yer aldığı 6’ncı maddenin yürürlük tarihi kanunun yayımını (06.04.2018) izleyen ikinci ay başı olan 1 Haziran 2018 tarihi olacaktır.

BU TÜR SATIŞLAR İÇİN NASIL FATURA KESİLİR VE KDV BEYEANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLİR?