PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

GEÇMİŞE DÖNÜK SGK TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

 

 

02/02/2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ( Torba Yasa), 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış ve 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de 7103 sayılı kanun olarak yayımlanmıştır.

Bugünkü yazımızda geçmişe dönük sgk teşviklerinin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Umarım hepimiz için faydalı olur.

 

       KİMLER YARARLANABİLİR

Talep edilen dönemlerde ilgili teşvikin tüm şartlarının sağlanmış olması kaydıyla, bugüne kadar sigorta prim teşviklerinden hiç yararlanmamış işverenler veya geçmişe dönük yararlandığı sigorta prim teşvikini diğer bir prim teşviki ile değiştirmek isteyen işverenler bu kapsamda SGK’ ya başvuru yapabileceklerdir.

 

       EN SON HANGİ TARİHE KADAR BAŞVURABİLİRİZ.

Geçmişe dönük bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerin Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanun maddesinin yürürlük tarihinin 01 Nisan 2018 olması nedeniyle son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018 dir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

HANGİ DÖNEMLER KAPSAM İÇİNDEDİR

 

2011-Mart ayından bugüne kadar alan dönemler kapsam içindedir 

 

       HANGİ BORÇLARA MAHSUP EDEBİLİRİZ ?

5510 sayılı kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir.

 

       ARTIK 6 AY GERİYE DÖNÜK OLMAK ŞARTIYLA TEŞVİK DÜZELTMESİ YAPILABİLECEK.

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

 

       KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH OLAN 27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE DİLEKÇE İLE KURUMA MÜRACAT EDİP RED ALAN VE DAVA AÇMAYANLARIN DURUMU NE OLACAKTIR ?

Bu konu sürüncemede olan bir konudur ve yayımlanacak yönetmelikte bu konuya açıklık getirilmesinde fayda olacağını düşünmekteyiz. Bazı firmalar kanun yayımlanmadan önce dilekçe ile SGK kurumuna  geçmişe yönelik teşviklerden yararlanmak üzere başvurmuş bazıları red alıp dava açmamış, bazıları da sadece dilekçe vermiş ve kurumdan kendilerine henüz bir cevap verilmemiştir.  Bizim bu konudaki şahsi kanaatimiz; bu durumda olan firmalarımızın önceki dilekçelerini ve 7103 sayılı kanunun 70. maddesini referans göstererek kuruma yeni bir dilekçe müracaat etmelerinin hak kaybına uğramamaları adına daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

 

       DAHA ÖNCEDEN DAVA AÇANLARIN DURUMU NE OLACAKTIR?

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir.

Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir.

Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

 

       ÖDEMELER HANGİ ESASLARA GÖRE YAPILACAKTIR.

01.01.2019 tarihinden itibaren 6 aylık dönemlerle 6 eşit taksitte yapılacaktır.    

 

       ALACAKLAR İÇİN FAİZ UYGULANACAKMIDIR?

Evet.

27.03.2018-30.04.2018 tarihleri arasında başvuranlar için faiz 01.05.2018 tarihinden itibaren

01.05.2018-31.05.2018 tarihleri arasında başvuranlar için faiz 01.06.2018 tarihinden itibaren

Kanun çıkmadan önce mahkemeye başvuranlar ise idari başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak faize göre alacaklarını alacaktır.

 

SONUÇ

Söz konusu sürenin kısıtlı olması sebebiyle işverenlerin ivedilikle teşvik analizlerini doğru bir şekilde yaptırıp bu haktan yararlanmaları için en geç 31.05.2018 tarihine kadar bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumunun işveren servisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Yunus ESMER

S.M.M.M-Bağımsız Denetçi

www.esmerdenetim.com

yunus.esmer@esmerdenetim.com