PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

2018 Düşük Faizli Tarımsal Krediler Açıklandı (Ziraat Kredileri)

 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (*)
Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 1- (1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (lisanslı depo yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla Tablo 1 ve 2’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.
(2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir: Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve beslediği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ve bu kapsamdaki kredilerin ertelenmesine ilişkin olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenen kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.
(3) Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo 1 ‘de belirtilen indirim oranları uygulanır.
(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanınma giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.
(5) Tablo 1’de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.
(6) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo 1 ve 2’de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.

 TABLO 1: İNDİRIM ORAN( (%) KREDİ ÜST LİMITİ
(TL)
KREDİ KONULARI Yatırım
Dönemi Kredisi
İşletme
Dönemi Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiriciliği 12.500.000
100.000 TL’ye kadar 100 100  
100.001 – 750.000 TL 100 50  
750.001 – 5.000.000 TL 75 50  
5.000.001 – 12.500.000 TL 50 25  
Yaygın hayvansal üretim 250.000
100.000 TL’ye kadar 100 100  
100.001 -250.000 TL 75 50  
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 75 7.500.0.00
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000
Küçükbaş hayvancılık 100 75 5.000.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000
Kanatlı sektörü damızlık  yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Su ürünleri sektörü 5.000,000
100.000 TI…”ye kadar 100 100  
100.001 – 5,000.000 TL 100 50  
BİTKİSEL ÜRETIM KONULARI
Kontrollü Örtü altı Tarım 10.000.000
750.000 TL’ye kadar 75 50  
750.001 – 5.000.000 TL 50 25  
5.000.001 – 10.000.000 TL 25 25  
Yaygın bitkisel üretim 750.000
250.000 TL’ye kadar 50 50  
250.001
-750.000 TL
25 25  
Yem bitkisi üretimi 100 100 2.500.040
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, Fidan üretimi 100 100 10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 5,000.000
100.000 TL’ye kadar 100 100  
100.001 -5.000.000 TL 50 50  
Süs bitkisi üretimi 50 50 5.000.000
Stratejik bitkisel üretim 3.000.000
2,000.000 TL’ye kadar   50  
2.000.001 -3.000.000 TL   25  
Sera Modernizasyonu 100 50 300.000
MUHTELiF KONULAR
İyi tarım / Organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000
Tarımsal mekanizasyon
(traktör ayrık)
75   1.500.000
Traktör 250.000
75.000 TL’ye kadar 50    
75.001 – 250.000 TL 25    
Modern basınçlı sulama 100   1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Lisansli depoculuk yatırımlan      
Kapasitesi 10 bin tona kadar olan yatırımlar 75 50 10.000.000
Kapasitesi 10 bin [ondan büyük yatırımlar 75 50 20.000.000
Soğuk hava deposu yatırunlarl 50 25 5.000.000
Tarımsal ürünlerin işlenmesi 50 50 5.000.000
TABLO 2:
TARİMSAL,AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)
Damızlık sat sığırı yetiştiriciliği 100 50 7.500.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 75 50 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 104 75 5.000.000
Kontrollü örtü altı tarımı 75 50 7.500.000
Su ürünleri avcılık’ 100 50 3.000.000
Tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi( **) 75 50 5.000.000
Yaş çay yapragı üretimi   50 5.000.000

(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo l’de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır,
(**) Kooperatif ortaklarının üretirim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.
(7) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, öz kaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.
(8) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazete’ de yayınlanacak tebliğ ile belirlenir,
(9) 27/12/2016 tarihli ve 201619665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için, 2018 yıl sonuna kadar, 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.
(10) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur, Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortalar, Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandım’ sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.
(11) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kanuna dayanılarak hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün senetleri (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim
kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde ve tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, üyelerinin üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde, senet tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilir.
Bu kapsamda kullandırılan kredilere, üretim konuları bazında Tablo l’de belirtilen üst limitler dahilinde %100 indirim oranı uygulanır.
ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış faiz indirimli kredi bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk tahsil ve tasfiye edilir. ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak Tablo 1 ‘de belirtilen indirimler ile bu madde kapsamındaki indirimden aynı zamanda faydalanamaz.
(12) Lisanslı depo kriterlerine uygun şekilde depo yaparak söz konusu depoyu işletmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne kiralayan işletmelerin yatırımları da Tablo 1 ‘de yer alan ilgili başlık kapsamında değerlendirilebilecektir.
(13) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, bir tarımsal ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde değişiklik yapılarak yeni bir ürün elde edilmesi faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu kapsamda azami işletme büyüklüğü KOBİ tanımlarını aşamaz.
Gelir kayıplarının karşılanması
MADDE 2- (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür,
(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.
(3) Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.
Gelir kayıplarının tespiti
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. incelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.
(2) 2018, 2019 ve 2020 yılları ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarım kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.
(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
Diğer hükümler
MADDE 4- (1) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir. Üreticilerin mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuat’ çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.
(2) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz.
(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
(4) Bu Kararda yer almayan hususlarda 5411 sayılı Kanun hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.
(5) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
(6) Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.
(7) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon, traktör ve modem basınçlı sulama hariç), bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.
(8) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.