PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Teşvik Belgesi İle Faiz Desteği Uygulamaları

 

 

Faiz desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir?

Faiz desteğinden yararlanmak için;

a. Yatırımın III. ve IV. bölgelerde gerçekleştirilen, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlardan olması veya Ar-Ge ve çevre yatırımlarından olması,

b. Kredilerin bankalardan temin edilmiş olması ve

c. Vadelerinin en az bir yıl olması

gerekmektedir.

Ar-Ge ve çevre yatırımlarında bölge ayrımı var mıdır?

Araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarına ilişkin faiz desteği; bölge ayrımı yapılmaksızın Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için faiz desteği uygulanabilir mi?

Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olanlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği uygulanabilir.

Azami faiz desteği tutarı nedir?

Yararlanılacak faiz desteği tutarı proje bazında azami; Ar-Ge ve çevre yatırımları için 300.000 Türk lirası, III. ve IV. bölgede yapılacak yatırımlar için 500.000 Türk lirasıdır.

Döviz kredileri için faiz desteğinden yararlanılabilir mi?

Yararlanılabilir. Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.

Teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmesi, bu destekten yararlanılabilmesi için yeterli midir?

Teşvik belgelerinde faiz desteğinin öngörülmüş olması doğrudan faiz desteğinden yararlanmaya hak oluşturmaz. Faiz desteğinden yararlanabilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Şartların ilki söz konusu desteği içeren teşvik belgesi konusu yatırım için bankaların kredi kullandırımını öngörmesi, ikincisi ise bankaca Müsteşarlığa yapılacak müracaatın Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme çerçevesinde uygun görülmesi gerekmektedir.

Faiz desteği uygulamasında “aracı kurum” nasıl tanımlanmaktadır?

Faiz desteğini uygulayacak olan kamu bankaları dahil olmak üzere bankalar ve finansal kiralama şirketleri Karar’da aracı kurum olarak adlandırılmaktadır.

Faiz desteği uygulamasında birden fazla aracı kurumun başvurusu mümkün müdür?

Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla banka talepte bulunamaz. Aynı teşvik belgesi kapsamında faiz desteğinden yararlanabilmek amacıyla bankadan kullanılan kredi ve finansal kiralama işlemleri için birlikte talepte bulunulamaz. Bu tür durumlarda faiz desteği müracaatı yatırımcının tercihine bağlıdır.

Her türlü yatırım için faiz desteği uygulanabilir mi?

Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği öngörülmez. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için de faiz desteği uygulanmaz.

Kullanılan kredilerin faiz, anapara veya kar paylarının ödenmemesi durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanır?

Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi hâlinde, bu durum ilgili aracı kurumlar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Müsteşarlığa bildirilmesi hâlinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması hâlinde faiz desteği ödemesine son verilir.

Yatırımın devri halinde faiz desteği nasıl uygulanacaktır?

Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da uygun görülmesi hâlinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, faiz desteği miktarı ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde, devredilen makine ve teçhizata yönelik faiz desteği uygulaması durdurulur.

Kredinin amacı dışında kullanılmasının yaptırımı nedir?

Kredinin amacı dışında veya başka emellerle kullanıldığının tespiti halinde bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek tutarın, finansal kiralama şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının beş iş günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir.

Teşvik belgesinin iptali halinde yararlanılan faiz desteği geri alınır mı?

Teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlanılan faiz desteği tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.