PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TEȘVİK KAPSAMINDAKİ İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN BAȘLANGIÇ TARİHİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, sahip olduğunuz yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımların %10′ undan fazlasını tamamladığınız belirtilerek, yatırımın %10’luk tamamlanmasının nasıl belirleneceği  ile indirimli kurumlar vergisinin ne zaman uygulanmaya başlayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 28/02/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması 14/07/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup  buna ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığınca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 no.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu açıklamalara göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağından, bu kapsamda kısmen işletilmeye başlanan ünitelerden elde edilen kazançlar nedeniyle, bu ünitelerin işletilmesine başlanan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 no.lu Tebliğ ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığından görüş alınması uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.