PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İhracatcıya Navlun desteği

 

 

KONTEYNER TAŞIMA GİDERLERİNİN “NAVLUN”U İÇİN DESTEK SAĞLANACAKTIR.

(1) Türkiye’den aşağıda yer alan tabloda belirtilen ülkelere denizyoluyla konteynerler kullanılarak gerçekleştirilen ihracat, bu maddedeki tabloda belirtilen itibariyle “NAVLUN”a konu edilir.

(2) “NAVLUN” için, ihracatın, konteynerin Türk limanlarından gemilere yüklenmesiyle başlayan ve bu maddede belirtilen ülke limanlarına tahliyesi sona eren süreci kapsayacak gerçekleştirilmesi bulması ve faturaların buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Navlun faturasında konteynerin cinsi, adedi, konteynerlerin gemiye yüklendiği ve gemiden tahliye edildiği ülkeler, yükün ağırlığı ve hacmi belirtilmelidir.

(4) Konteyner taşımasına ait faturada bu maddedeki ülkelerden birinin “varış ülkesi” olarak yazılı olduğu ve beyannamede -17 nolu hanede- de mezkur tabloda yazılı ülke olması kaydıyla, Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden birinin “gideceği ülke” olarak yazılı olduğu durum itibariyle, Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ihracat da “NAVLUN”a konu edilir.

Gümrük beyannamesinin 17.hanesi gideceği ülke bölümünde Afrika , Ordadoğu ve körfez ülkelerinden birinin adının yazılması yeterlidir.

(5) Bu maddedeki tablodaki 1.grup ülkelerden (*) ile işaretli ülkelerde bulunan limanlardan biri kullanılarak soğutmalı konteyner  ileKanatlı Etinin taşıması 6.grupta konu edilir.

(6) Bu maddedeki tablodaki “Ürün Grubu” başlığı altında yer alan ve (**) ile işaretli ise (EK 7)’de yer alan hariç ürün grubunda olacağı nedeniyle, “NAVLUN”a konu edilmez.

(7) Bu madde çerçevesinde sağlanan azami “NAVLUN”a konu değere ilişkin,

 1. a) Taşımanın bu maddedeki tablonun 3, 4 ve 5’inci gruplarda yer alan ülkelerde bulunan limanlardan biri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde “NAVLUN”, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının tamamını geçeme
 2. b) Sadece “Kanatlı Eti” ürün grubunu içermek üzere, taşımanın yukarıda yer alan 6.grupta yer alan ülkelerde bulunan limanlardan biri kullanılarak soğutmalı konteyner ile gerçekleştirilmesi halinde “NAVLUN”, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının tamamını geçeme
 3. c) Diğer durumlarda ise “NAVLUN”, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının % 20’sini geçeme
 4. d) Her halükarda “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen tutarın % 20’sini geçeme

Faturada belirtilen navlun gideri, çıkış limanından varış limanına gerçekleştirilen taşımanın bedeline karşılık gelecek şekilde düzenlenmelidir. Navlun gideri dışında faturada yer alan diğer giderler “NAVLUN”a konu edilmez, “NAVLUN”da dikkate alınmaz.

(8) Konteynere parsiyel yüklemesi yapılması halinde, “NAVLUN”, faturada belirtilen yük hacminin yükün taşındığı konteynerin hacmine oranına göre tespit edilir. Azami yükleme hacminin belirlenmediği konteyner tipleri için konteynerin varsayılan azami yükleme ağırlığı dikkate alınır. (Konteyner hacimleri: 20 FT için 33 m3, 40 FT için 67 m3, 50 FT için 86 m3 olarak alınır.)

KARAYOLU TAŞIMA GİDERLERİNİN “NAVLUN”U

Md.5 – (1) Türkiye’den aşağıda yer alan tabloda belirtilen ülkelere karayolu kullanılarak gerçekleştirilen ihracat, bu maddedeki tabloda belirtilen itibariyle “NAVLUN”a konu edilir.

2) “NAVLUN” için, ihracatın, Türkiye sınırları içinde araca yüklenmesiyle başlayan ve bu maddede belirtilen ülkelerde tahliyesi sona erecek şekilde gerçekleştirilmesi ve faturaların buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke” ile navlun faturasında yer alan taşımanın gerçekleştirildiği ülke aynı olmalıdır. İhraç ürününün bu maddedeki tabloda yer alan ülkeler üzerinden başka bir ülkeye sevk edilmesi halinde ihracatçı firma “NAVLUN”a konu edilmez.

(4) Bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının % 25’ini geçemez. Navlun gideri dışında, faturada yer alan diğer giderler “NAVLUN”a konu edilmez, “NAVLUN”da dikkate alınmaz.

(5) Bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen tutarın % 20’sini geçemez.

HAVAYOLU TAŞIMA GİDERLERİNİN “NAVLUN”U

Md.6 – (1) Türkiye’den aşağıda yer alan tabloda belirtilen ülkelere havayolu ile ihraç edilmesi halinde, bu maddedeki tabloda belirtilen itibariyle “NAVLUN”a konu edilir.

(2) “NAVLUN” için ihracatın, Türkiye sınırları içinde uçağa yüklenmesiyle başlayan ve bu maddede belirtilen ülkelerde tahliyesi sona erecek şekilde gerçekleştirilmesi ve faturaların buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke” ile navlun faturasında yer alan taşımanın gerçekleştirildiği ülke aynı olmalıdır. İhraç ürününün bu maddedeki tabloda yer alan ülkeler üzerinden başka bir ülkeye sevk edilmesi halinde ihracatçı firma “NAVLUN”a konu edilmez.

(4) Bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının % 25’ini geçemez. Navlun gideri dışında, faturada yer alan diğer giderler “NAVLUN”a konu edilmez, “NAVLUN”da dikkate alınmaz.

(5) Bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen tutarın % 20’sini geçemez.

“NAVLUN” BAŞVURU

Md.7 – (1) “NAVLUN” için, Uygulama dönemi, (ihraç ürünlerinin Türk hudut kapılarını terk ettiği tarihin esas alınması itibariyle) 01.01.2017  –  31.12.2017 tarihleri arasındaki ihraç taşımalarıdır.

Bu itibarla, navlun giderlerine ilişkin navlun faturasının tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, dilekçe ekinde olmak üzere, “Başvuru Belgeleri Listesi”nde (EK 1) belirtilen belgelerle, birlikte üyesi bulunduğu ihracatçılar birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

(2) Belirtilen süre dışındaki müracaat, “NAVLUN”a konu edilmez.

(3) Başvuruların 2017 yılının ilk çeyreği için birer ay, geri kalan bölümü için üçer aylık dönemlerde (Ek-5) form doldurularak toplu halde yapılması gerekmektedir.

(4) İhracatçı firmasının, “Temel Bilgi ve Belgeler”de (EK 1) belirtilen belgeleri cari/güncel olmalıdır.

(5) “NAVLUN” için, tüm navlun ödemelerinin bankacılık sisteminde yapılmış olması gerekmektedir.

(6) Hesap extresi/dökümünün, (tutarın, navlun giderinin ödeyenin ve ödemenin navlun giderine ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla, ödeme belgesi olarak kabul edilebilmesi için banka onaylı olması gerekmektedir.

(7) Kredi kartı ile yapılan ödemede de kredi kartı extresinin ve extreye ilişkin ödemenin yapıldığını gösterir belgenin –ikisinin de- banka onaylı olması gerekmektedir.

(8) Navlun gideri ödemesi kredi kartıyla tek çekim ve ya da taksitlendirilerek gerçekleştirilebilir. Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde ihracatçı firma adına harcama yapmaya yetili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(9) Navlun faturasının birden fazla gümrük beyannamesini içermesi durumunda, navlun faturasının ilişkili gümrük beyannamesini belirtir listenin navlun faturasına eklenmesi gerekmektedir.

(10) Firmanın, ihracatçılar birliği tarafından kendisine yapılan eksiklik bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde eksikliklerini tamamlaması gerekmektedir; bu 3 aylık süre içerisinde, eksikliği tamamlanmayan müracaat dosyası, müracaat süresi içinde yapılmamış kabul edilir.

(11) Firmaya -eksiklik olsun/olmasın- bildirimin, müracaat sahibi firmanın (ibraz etmek zorunda olduğu taahhütname (EK 2) itibariyle) beyan ettiği KEP adresine (Kayıtlı Elektronik Posta adresine)yapılması gerekmektedir.

(12) KEP adresine yapılan bildirimin ulaştığı tarihi izleyen 5’inci (beşinci) günün sonunda, tebligat yapılmış sayılacaktır. (Bildirim, eksiklik bildirimiyse, 3 (üç) aylık süre başlamış olacaktır)

(13) KEP adresine dair eksiklik bildirimi ise iadeli-taahhütlü posta yapılır.

(14) KEP adresinin güncel halde tutulması ihracatçının sorumluğundadır.

(15) KEP haricinde bildirimde, iadeli-taahhütlü postanı geri dönmesi durumunda, eksiklik tamamlama süresi, postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

“NAVLUN”

Md.8 – (1) İhracatçı firmanın “NAVLUN” bildirimi, vergi ve SGK borç ve ya da borçsuzluk durumu itibariyle,  TCMB’ye yapılır, müracaatin neticesine dair geri bildirim de müracaat sahibi firmaya yapılır.

(2) İhracatçı firmanın “NAVLUN” bildirimi, ihracatçı firmanın borcunun bulunduğu,

-“NAVLUN”un her iki – vergi ve SGK’ya- borcu karşılamadığı durum itibariyle, orantılanarak,

-“NAVLUN”un her iki – vergi ve SGK’ya- borcu karşıladığı durum itibariyle, bakiyenin ihracatçı firmaya olması itibariyle,

TCMB’ye yapılır, müracaatin neticesine dair geri bildirim de müracaat sahibi firmaya yapılır.

(3) İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret firmaları ya da firmalarının da yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının veya aracı ihracatçı firmaların hak edişlerini imalatçı firmalara devretmeleri durumunda destekten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar, hak edişlerini, ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler. Devir işlemi için ihracatçı firmalardan Temlikname (Ek-4-a), imalatçı firmalardan ise bir kereye mahsus Temlikname (Ek-4-b) alınır.

DİĞER HÜKÜMLER

Md.10– (1) Karar Kapsamındaki ürünlerin;

(2) Gümrük Beyannamesinin 20’inci hanesinde “teslim Şekli” olarak navlunun ihracatçıya ait olduğunu gösteren CPT, CIP, DAT, DDP, CFR, CIF, DAP kodlarından birinin belirtilmesi gerekmektedir.

(3) Geri gelen eşya mevzuatı caridir.

(4) (Gümrük idaresinden yazılı teyid alma hakkı imkanı saklı/mahfuz olmak üzere) Gümrük Beyannamesi (beyannamenin kapanma tarihininin tespitini teminen) Maliye Bakanlığı VEDOP Sistemi ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Sisteminden kontrol edilir.

GENEL BİLGİLER

-Talep edilen belgelerin aslı veya noter onaylı örneği ya da İBGS tarafından onaylanan sureti gerekmektedir.

4) İhracat faturası (Konsinye ihracat yapılması halinde kesin satış faturası ve konsinyatör faturası) aslının bir fotokopisi alınır ve üzerine “Aslı Görülmüştür” notu konulmasına müteakip ilgilisine geri verilir. İhracat fatura aslı bulunamaması durumunda Gümrükten onaylı fatura veya fatura koçanındaki kaçıncı nüsha olduğu belli olan diğer fatura alt nüshalarından işlem yapılabilir.

5)Konsinye ihracatta fiili ihracatı müteakip 90 veya 180 gün içerisinde ihracat bedelinin tamamının getirildiğinin beyan edilmesi halinde, kesin satış faturası ve konsinyatör faturası aranmaz.

6) Güncel” vergi ve SGK yazılarının niteliğine ilişkin:

– SGK’dan, 5510 sayılı Kanunun 90.maddesi son fıkrası veyahut 5754 sayılı Kanunun 54.maddesi 6.fıkrası kapsamında Türkiye genelinde alınacak vadesi geçmiş borç ya da borçsuzluk durumunu gösterir yazı

– Vergi dairesinden, 6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi kapsamında Türkiye genelinde alınacak vadesi geçmiş borç ya da borçsuzluk durumunu gösterir yazı

(internet vergi dairesinden de alınabilir) belge/yazının (e-posta ya da faks ya da elden ya da posta yoluyla) ibrazı gerekmektedir.

Söz konusu SGK yazısının internet üzerinden temini durumunda “ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur yazısı” “güncel” ve “Türkiye geneli” seçeneklerinin alınması gerekmektedir.

İhracat Yapılacak Ülke Grupları;

 1. Bahreyn, Birleşik Arap Emirleri, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Yemen
  (Navlun faturasının %20’si 3 tip konteyner (*) için  ÜST LİMİTLER 700TL, 1.000TL ve 1.100TL’dir**.)
 2. Cezayir, Fas, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus
  (Navlun faturasının %20’si 3 tip konteyner (*) için  ÜST LİMİTLER 150TL, 220TL ve 250TL’dir**.)
 3. Cibuti, Eritre, Kenya, Madagaskar, Moritus, Somali, Sudan, Tanzanya
  (Navlun faturasının %100’ü 3 tip konteyner (*) için  ÜST LİMİTLER 3.500TL, 5.000TL ve 5.500TL’dir**.)
 4. Güney Afrika Cumhuriyet, Mozambik
  (Navlun faturasının %100’ü 3 tip konteyner (*) için  ÜST LİMİTLER 4.500TL, 6.500TL ve 7.000TL’dir**.)
 5. Angola, Benin, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo, Liberya, Moritanya, Nambiya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo
  (Navlun faturasının %100’ü 3 tip konteyner (*) için  ÜST LİMİTLER 4.100TL, 6.100TL ve 6.500TL’dir**.)

   

  *3 tip konteyner;20FT, 40FT ve 50FT
  **Destek miktarı her durumda ihracat faturasının %20’sini geçemez.