PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

 

 

Vergi, devletin hükümranlık gücüne dayanarak kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden mali güçlerine göre karşılıksız ve cebren alınan ekonomik değerdir.

Vergi ödeviyle ilgili olarak Anayasa’nın 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Vergi aflarının sık uygulanması mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltmakta; vergilerini düzenli ödeyen mükellefleri, düzensizliğe teşvik etmekte ve devlete olan güven sarsılmaktadır.

Vergi aflarının uygulanma nedenleri arasında, siyasi, ekonomik ve teknik sebepler yatmaktadır. Vergi aflarının sürekliliği ve belli periyotlarda uygulanması mükellefleri vergi kaçakçılığına ve af beklentisi nedeniyle vergilerini beyan etmeme veya etse de ödememeye teşvik etmektedir.

Türkiye’de Uygulanan Vergi Afları

Sıra

Tarih

Açıklama

1

17.05.1924

İlk Vergi Affı

2

5.08.1928

ElviyelSelased Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa

3

15.03.1934

4530 Sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Yasa

4

4.07.1934

2566 Sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa

5

29.06.1938

3568 Sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Yasa

6

13.06.1946

Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Yasa

7

21.01.1947

5050 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa

8

26.10.1960

113 Sayılı Af Yasası

9

28.12.1961

281 Sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Yasa

10

23.02.1963

218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa

11

13.06.1963

252 Sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı

Hakkında Yasa

12

5.09.1963

325 Sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir

Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Yasa

13

16.07.1965

691 Sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Yasa

14

3.08.1966

780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa

15

28.02.1970

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af

16

15.05.1974

1803 Sayılı Cumhuriyet‘in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa

17

20.03.1981

2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Yasa

18

2.03.1982

2431 Sayılı Yasaya Ek

19

22.02.1983

2801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Yasa

20

4.02.1985

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi

21

3.12.1988

3505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)

22

28.12.1988

3512 Sayılı Yasa

23

15.12.1990

3689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)

24

21.02.1992

3787 Sayılı Yasa

25

5.09.1997

400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği

26

22.07.1998

4369 Sayılı Yasa

27

6.02.2001

414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği

28

7.03.2002

4746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Yasasının Geçici Madde 21)

29

27.02.2003

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu

30

22.11.2008

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı)

31

13.02.2011

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel

Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

32

10.09.2014

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

33

19.08.2016

6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Kaynak: ÇETİN Güneş, “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, C:14, S:2, 2007, s.177. (Kargı, 2011, 101 – 115)

Mükellefler nezdinde vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması için yapılacak çalışmalar ve düzenlemeler sonucunda mükelleflerin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi teşvik edilecek ve vergi gelirleri istenen seviyeye ulaşacaktır. Böylelikle kaçakçılıkla mücadele için harcanan kaynak azalacak, kamu giderlerini finanse etme aşamasında vergilerin yetersiz kalması nedeniyle vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ayrıca bir vergi yükü oluşmayacaktır. Şöyle ki, devlet, kamu harcamalarını finanse ederken sorun yaşaması durumunda ek vergiler uygulayabilecek ve yine bu vergilerin tahsilini düzenli vergi ödeyen mükelleflerden alacaktır.

Bir tarafta vergi kaçakçılığı yaparak hiç vergi ödemeyen ya da vergisini ödeyen bir kesim olmakla birlikte bir tarafta da vergisini düzenli ödeyen mükellefler bulunmaktadır. Vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması sonucunda düzenli vergi ödeyen mükellefler üzerindeki vergi yükü azalacak, vergi ödemesi gerektiği halde hiç vergi ödemeyen ya da vergisini eksik ödeyen mükellefler de vergi ödeyecektir.

Yukarıda anlatılmaya çalışılan vergiye gönüllü uyumun istenilen seviyeye ulaşması için çalışmalar yapılmaktadır. 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

İlgili maddede; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bahsi geçen kanun maddesine göre, 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde belli şartları sağlayan mükellefler yine Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde indirimden faydalanabileceklerdir.

İndirimden faydalanmanın şartları;

·
         İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş  ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,

·
         İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

·
         İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları başlıklı 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler indirimden faydalanamazlar.

Hesaplanan indirim tutarı, 1.000.000,00 Türk lirasından fazla olamaz. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar iade edilmez.

Bahsi geçen Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı, bu oranı %10’a kadar artırmaya, %0’a kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Örneklerle Vergi İndirimi Uygulaması;

1.    Uyum A.Ş.’nin 2017 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi 2.000.000,00 TL olsun. Ayrıca şirket, yukarıda bahsedilen şartların tamamını sağlamaktadır.

Açıklama

Tutar

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

2.000.000,00 ₺

İndirim Tutarı(2.000.000,00*%5)

100.000,00 ₺

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi

1.900.000,00 ₺

 

2.    Sınırsız İnternet A.Ş.’nin 2017 yılında 22.000.000,00 TL hesaplanan kurumlar vergisi olsun. Ayrıca şirket, yukarıda bahsedilen şartların tamamını sağlamaktadır.

Açıklama

Tutar

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

22.000.000,00 ₺

İndirim Tutarı(20.000.000,00*%5)*

1.000.000,00 ₺

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi

21.000.000,00 ₺

*Şirketin hesaplanan kurumlar vergisine indirim oranı olan %5 uygulandığında hesaplanan indirim tutarı 1.100.000,00 TL olduğundan, Kanun’da belirtilen üst sınır dikkate alınmıştır.

3.    Berkcan Ödemez’in 2017 yılında gelir vergisi matrahına artan oranlı tarife uygulandığında hesaplanan  gelir vergisi 100.000,00 TL olsun. Ancak kişinin vadesi geçmiş 2.000,00 TL vergi borcu bulunmaktadır.

Açıklama

Tutar

Hesaplanan Gelir Vergisi

100.000,00 ₺

İndirim Tutarı(100.000,00*%5)*

5.000,00 ₺

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi

95.000,00 ₺

*Şahsın 1.000,00 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmasına rağmen indirimden yararlanmıştr. Yukarıda bahsedilen şartların sonradan tespit edilmesi halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

Konusu geçen vergi indirimi, her ne kadar hesaplanan kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak olsa da, 4. Geçici vergi beyannamesi ile Kurumlar Vergisi beyannamesinde yer alan matrahın aynı olması durumunda; Kurumlar veya Gelir vergisi ödemesi bulunmayacaktır. Bu halde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.

Bu durumda tüm şartları sağlamasına rağmen 1 yıl içerisinde ödenecek vergisi olmayan mükellefler bu indirimden fiilen yararlanamayacaktır.

Maddenin uygulanmasına iişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olan Maliye Bakanlığı tebliğlerle konuya açıklık getirmesi ve geçici vergi dönemlerinde  de indirimin uygulanması yerinde olacaktır.

Gerek ceza kesilme korkusu içinde yaşayan mükelleflerin gerekse üzerine fazlaca vergi yükü düşen mükelleflerin işine odaklanması, sürdürülebilir bir büyüme sağlaması, istihdam ve ekonomiye katkı sağlaması pek mümkün değildir. Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve vergi bilincinin sağlanması için yapılan çalışmaların artması bahsedilen sorunların ortadan kalmasına yardımcı olacaktır.

Umarım yukarıda sunulan Türkiye’de Vergi Afları listesine bir yenisi daha eklenmez. Vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyum sağlanarak mükellefler bu listenin artması için beklenti halinde olmaz.