PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

YABANCI SERMAYELI KURULUŞLARDA MAYIS AYINDA BILGI VERME ZORUNLULUĞU

 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanun

u kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirleyen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 20.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan yönetmeliğin 5. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki durumlarda bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır:

A) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirketler ve şubeler;
1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri, anılan yönetmeliğin eki olarak Ekonomi Bakanlığı'nın internetteki www.ekonomi.gov.tr adresindeki sitesinde “mevzuat” bölümünde yer alan (EK-1)’deki “Doğrudan Yabancı Yatırım İçin Faaliyet Formu” çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, 
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri yine aynı yönetmelik ekindeki (Ek-2)’de yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri anılan yönetmeliğin ekindeki (Ek-3)’de yer olan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne (T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ Ankara adresine ) bildirmek durumundadırlar. ( 1 nolu bölümdeki “Doğrudan Yabancı Yatırım İçin Faaliyet Formu” ekinde Bilanço ve Gelir Tablosu da gönderilecektir.)

B) Kanun kapsamında bulunmayan, tamamen yerli sermayeli şirketler

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunmayan ve tamamen yerli sermayeli şirketler de;
1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri (Ek-3)’de yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne (T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ Ankara adresine ) bildirmek durumundadırlar.

C) İrtibat büroları

Anılan yönetmeliğin 8. maddesinde belirtildiği üzere;
a) Kuruluş izini alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler. 
b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, anılan yönetmeliğin ekindeki (Ek-4)’de yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne (T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ Ankara adresine) gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir. 

4875 Sayılı Kanun'da, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da “ yabancı yatırımcı” sayıldığı için, bunların ortak oldukları Şirketlerde de yukarıda sayılan bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, mayıs ayı sonuna kadar yapılması gereken bildirimlerin ilgili formlar doldurulmak, kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle hazırlanıp gönderilmesi unutulmamalıdır.