PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

  

 

-

Yurt Dışı Onay Merci

:

Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk

-

Yetkili Kuruluş

:

Ekonomi Bakanlığı

-

Başvuru Mercii

:

İhracatçı Birlikleri

 

Başvuru süresi

 

6 ay

 

Yararlananlar

 

Türkiye’de yerleşik,  sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler       ile İşbirliği Kuruluşları

 

Desteğin Kapsamı

 

A) Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi:

 

> 

Türkiye’de ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

> 

Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır

> 

Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir

> 

İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir

> 

Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir

 

 

 

I.

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri

 

 

 

-

Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD dolarına kadar,

-

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD dolarına kadar,

 

 

II.

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

 

 

 

-

Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD dolarına kadar,

-

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD dolarına kadar

 

Desteklenir.

 

Türkiye’deki Ana Şirket İle Yurt Dışındaki Şirket Arasında Organik Bağı Gösteren Şartlar:

 

-

Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması

 

 

-

Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması

 

 

-

Şirketin, en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması

 

 

-

Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin % 51’ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması

 

B)

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

 

 

 

> 

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklam panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri desteklenir.

 

 

> 

Yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

 

 

> 

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

 

 

C)

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

 

 

 

-

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

 

 

-

Sektörel bazda Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

 

 

-

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

Sınai ve Ticari Şirketler Tarafından Kira Desteği İçin
İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler

 

A)

GENEL BİLGİ ve BELGELER

 

 

1)

Başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

2)

Başvuru formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

3)

Taahhütname (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

4)

İmza sirkülerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği

 

 

5)

Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin asılları veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin asıllarını görerek onayladığı örnekleri (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)

6)

Kapasite raporunun noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (Yazılım Şirketleri hariç)

 

 

7)

Yurt içi marka tescil belgesinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı kabul edilebilecektir. Yazılım şirketleri için marka tescili aranmaz)

 

 

8)

Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerinin asılları veya İhracatçı Birliklerinin asıllarını görerek onayladığı örnekleri.

 

 

B)

YURT DIŞI BİRİM İLE İLGİLİ BELGELER

 

 

1)

Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

 

 

2)

Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

3)

Kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

4)

Kira ödemelerinin veya reyon komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.

 

 

5)

Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

6)

Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)

 

 

7)

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından hazırlanan Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) (Bu form Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından doğrudan destek başvurusu yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir.)

 

 

8)

İBGS’ler tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

 

Ticari Şirketler Tarafından Kira Desteği İçin
İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler

 

A)

GENEL BİLGİ ve BELGELER

 

 

1)

Başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

2)

Başvuru formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

3)

Taahhütname (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

4)

İmza sirkülerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği

 

 

5)

Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)

 

 

6)

Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerinin asılları veya İhracatçı Birliklerinin asıllarını görerek onayladığı örnekleri.

 

 

B)

YURT DIŞI BİRİM İLE İLGİLİ BELGELER

 

 

1)

Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

2)

Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

3)

Kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

4)

Kira ödemelerinin veya reyon komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.

 

 

5)

Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

6)

Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)

 

 

7)

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) (Bu belge Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından doğrudan destek başvurusu yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir.)

 

 

8)

İBGS’ler tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

 

İşbirliği Kuruluşları Tarafından Kira Desteği İçin
İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler

 

1)

Başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

2)

Başvuru formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

3)

Taahhütname (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

4)

İmza sirkülerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği

 

 

5)

Kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

6)

Kira ödemelerinin veya komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.

 

 

7)

Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

8)

Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)

 

 

9)

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) (Bu belge Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından doğrudan Müsteşarlığa gönderilir.)

 

 

10)

Bakanlık tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

 

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği İçin
İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler

 

1)

Başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

2)

Başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

3)

Taahhütname (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

4)

İmza sirkülerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği

 

 

5)

Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)

 

 

6)

Yurt içi marka tescil belgesinin noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı kabul edilebilecektir.)

 

 

7)

Yurt dışı marka tescil belgesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.)

 

 

8)

Faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (WIPO’dan alınan ödeme makbuzunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılmasına gerek yoktur).

 

 

9)

Ödemelere ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.

 

 

10)

İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

 

Tanıtım Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri

 

1)

Başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

2)

Başvuru formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

3)

Taahhütname (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

 

 

4)

İmza sirkülerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği

 

 

5)

Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)

 

 

6)

Tanıtım sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz.)

 

 

7)

Faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

8)

Tanıtım ödemelerine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.

 

 

9)

Medya planının (Televizyon ve radyo reklamları için) Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 

10)

Yayın ve dokümanlar (fotoğraf, reklam verilen gazete, dergi örneği, CD vb.)

 

Şirketin Yurt Dışı Birimi Bulunmuyorsa ya da Tanıtım Yapılan Ülkede Yurt Dışı Birimi Bulunmuyorsa Sunulması Gereken Diğer Belgeler:

 

1)

Yurt içi marka tescil belgesinin aslı veya noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı örneği (İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı kabul edilebilecektir.)

 

 

2)

Yurt dışı marka tescil belgesinin ya da yurt dışı marka tescil başvurusuna ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.)

 

 

3)

Bakanlık ve/veya İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.